Knotten

Boeren hadden knotbomen voor het hout. Eens in de paar jaar werd de boom van zijn kruin ontdaan, waarna de takken weer uitliepen. Nu het hout niet meer nodig is worden de bomen verwaarloosd. De vereniging onderhoudt knotbomen, omdat ze allerlei planten en dieren herbergen. En: niet iedere knotboom is een wilg! Ook populier, es, eik en els zijn te knotten.

 

Houtkade onderhouden

Een houtkade is vanouds bedoeld als bescherming tegen wateroverlast. Els, es en wilg zijn de meest voorkomende bomen. Nu zijn deze lintvormige elementen in het landschap van belang als ecologische verbindingszone voor kleine zoogdieren. Verder zijn het oriëntatiepunten voor vleermuizen en bieden ze nestruimte aan vogels.

 

Oevers aanleggen

Oevers bieden schuil-, en broedplaatsen voor watervogels en amfibieën. Maar dan moeten de oevers goed zijn aangelegd. Met ondiepe delen waarin kikkers en vissen hun eieren kunnen afzetten. Met glooiende oevers zodat dieren de kant op kunnen klimmen. Met inheemse planten als voedsel. De vereniging legt waar dat kan zo’n oever aan en probeert ook de gemeente hiervoor te interesseren.

 

 Geriefbosje onderhouden

Vroeger gebruikten boeren het hout uit een geriefbosje voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld voor het maken van stelen van gereedschap en als brandhout. Een pestbosje markeert de plaats waar men vee begroef dat was bezweken aan een besmettelijke ziekte.
Tegenwoordig bieden deze bosjes onderdak aan bijzondere flora en fauna.

 

Adviseren over beleid

Enkele leden van de vereniging houden zich intensief bezig met de inrichting van het nieuwe landschap aan de westkant van Utrecht. Dit varieert van het behouden van bestaande landschapselementen, zoals een elzenhaag en een boomgaard, tot het geven van advies bij het inrichten van natuurvriendelijke oevers langs het vele water.

 

Maaibeheer

Door te maaien en het hooi steeds af te voeren verschraalt de grond. Er ontstaat dan een bloemrijk grasland waar veel bijzondere planten voorkomen. En met de planten komen er meer dieren (insecten, vlinders, vogels).